Kontakt z nami!

Fundacja
Wyrównywania Szans

Cele Fundacji

CELE FUNDACJI WYRÓWNYWANIA SZANS „NADZIEJA” z siedzibą w Sosnowcu:

1) Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo – wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej, sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polegających na:

a) rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków szkolno wychowawczych,

b) umożliwieniu niepełnosprawnym wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach preferencyjnych w stosunku do zasad, dotyczących pozostałych osób,

c) integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

d) promocji zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,

e) aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

f) budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku osób niepełnosprawnych,

g) wspieraniu działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych,

h) dążeniu do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2) Rozwój racjonalizacyjnych modeli polityki społecznej i edukacji.

3) Wprowadzanie innowacyjnych i nowatorskich systemów wsparcia dla osób niepełnosprawnych –    świadczenie usług poradniczych, ogólnych i specjalistycznych.

4) Wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych, usprawniających w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

5) Organizowanie i prowadzenie jednostek, świadczących profesjonalne usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych.

6) Gromadzenie i dystrybucja informacji i danych na temat wsparcia osób niepełnosprawnych usługą asystenta osoby niepełnosprawnej.

7) Koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska niepełnosprawnych.

8) Pomoc merytoryczna o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym, świadczona zwłaszcza osobom, zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym osobom niepełnosprawnym.

9) Promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

10) Wspieranie działań twórczych i artystycznych osób niepełnosprawnych, w tym promocja profesjonalnych artystów niepełnosprawnych.

11) Zwiększenie aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

12) Inicjowanie i wspieranie działań zapobiegających patologiom społecznym, w tym uzależnieniom.

13) Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu

14) Wspieranie postaw twórczych i artystycznych osób ze środowisk, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

15) Edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.

16) Dążenie do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

17) Promowanie równego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, zawodowym i społecznym, zwłaszcza kobiet niepełnosprawnych.

18) Promowanie wolontariatu.

19) Wspieranie działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego.

20 ) Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań i tradycji.

21) Rozwijanie świadomości i propagowanie wiedzy regionalnej, narodowej i europejskiej.

Powrót na górę

Kilka słów o nas

Poprzez podejmowane przez naszą fundację inicjatywy, pragniemy także szerzyć wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi pełnych dobrej energii, niosących pomoc innym.

logo-male

Dane kontaktowe

Ul. Wspólna 3A, 41-200 Sosnowiec

tel.  537-773-303
email: biuro@fundacjanadzieja.info

KRS: 0000351938
NIP: 6381779229
REGON: 241537271

BANK:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
84203000451110000002644850

Projektowanie stron www