Kontakt z nami!

Fundacja
Wyrównywania Szans

Władze fundacji

Fundacja Wyrównywania Szans „NADZIEJA”

1. Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Nadzorcza.

Na dzień dzisiejszy Fundacja NADZIEJA posiada Zarząd Fundacji i Radę Nadzorczą.
Zarząd jest jednoosobowy i w skład jego wchodzi:

Jarosław Put – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

  • Tomasz Spodymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Roman Dudziak – Członek Rady Nadzorczej

 

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:

a) Prezes Zarządu,

b) Wiceprezes Zarządu,

c) Sekretarz Zarządu Fundacji,

d) Członkowie Zarządu.

4. W przypadku Zarządu wielo osobowego, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. W przypadku równości głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący.

5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu na mocy zarządzenia Fundatora. Odwołanie z Zarządu może nastąpić w przypadku:

– złożenia rezygnacji przez Członka,

– decyzji podjętej przez Fundatora

– nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

– istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.

7. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez Fundatora.

8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu, oraz Prokurent samodzielnie.

9. Zarząd:

a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki  działalności finansowej i gospodarczej,

f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,

g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków, przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,

h) w terminie do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego składa Radzie Nadzorczej coroczne  pisemne sprawozdanie ze swej działalności,

i) uchwala projekty zmian statutu,

j) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.

10. Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa Zarządu.

11. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem kontroli Fundacji i składa się z trzech Członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, na czas nieokreślony.

12. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego.

13. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów, znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.

14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

15. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

16. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

17. Zmian statutu dokonuje Fundator.

Powrót na górę

Kilka słów o nas

Poprzez podejmowane przez naszą fundację inicjatywy, pragniemy także szerzyć wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi pełnych dobrej energii, niosących pomoc innym.

logo-male

Dane kontaktowe

Ul. Wspólna 3A, 41-200 Sosnowiec

tel.  537-773-303
email: biuro@fundacjanadzieja.info

KRS: 0000351938
NIP: 6381779229
REGON: 241537271

BANK:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
84203000451110000002644850

Projektowanie stron www